વિશ્વા નિયોનેટલ એન્ડ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં આપનું સ્વાગત છે

OPD Timing: Morning-8:30AM to 12PM / Evening - 5PM to 8PM ( Monday to Saturday )
+91 9429438542

 • Qualified Doctors

  Qualified Doctors

  સક્રિય અને નિષ્ણાંત ડૉક્ટર્સ

  Team of Expert Doctors | બાળકોના નિષ્ણાંત ડૉક્ટર્સની ટીમ

 • RSV Treatment

  RSV Treatment

  Specialized in RSV (Respiratory Syncytial Virus) |
  RSV (રેસ્પીરેટરી સિન્ક્રિટિઅલ વાયરસ) સારવાર માટે ના નિષ્ણાંત

 • Caring Staff

  Caring Staff

  સારી રીતે કાળજી અને દેખરેખ રાખવા વાળો સ્ટાફ

 • Medical Counseling

  Medical Counseling

  અમારી શ્રેષ્ઠ તબીબી સલાહ

  You Can Discuss Your Health With Us
  તમે અમારી સાથે તમારા આરોગ્યની ચર્ચા કરી શકો છો

Make an Appointment
Loading...

One stop Destination of Child care

If your child is ill and you need medical support, Please come to us we ensure you that we will fulfill your needs.If your child is not ill and you need some medical help regarding your child’s health status, vaccination status, diet, growth and development, we always ready to solve your query.

View Our Services
Reliable vaccine

Nursing Care

Emergency Services 24*7

Adolescent health centre

Meet our Child Specialists Doctors

Dr.Prakash Arya
Dr.Prakash Arya

Qualifications: MBBS,DCH
Speciality Interests: Paediatric
Experience: Passed M.B.B.S. from M.S. University Vadodara in 2001 and comp..

Read More

Latest News & Programme from Health and Medical

Vishwa Hospital providing latest and best healthcare services

Bal sakha Yojana
Bal sakha Yojana

Government‘s “Bal sakha Yojana” Programme is running very successfully, Through which more than 50 neonates per month receiving treatment free of cost...

Read More

About MedicalPress

Our main mottos is to keep your child’s smile providing them good health.Our hospitality charges are very affordable as compare to many corporate hospitals.

Our Hospital has team of experienced and skillful doctors and nursing staff to monitor and to treat very sick child.

Our Hospital is run by two highly expert and experienced pediatricians.

Bulk SMS - MSG91

Latest Programme

Subscribe!

Subscribe for latest updates & news | We do not send spam


Loading...